تبلیغات
پایگاه تحلیلی سیاسی اثبات

.
 

من با مذاکره کردن مخالف نیستم، من معتقدم باید دل را به نقطه های امید بخش حقیقی سپرد نه به نقطه های خیالی

بر اساس تئوری های اقتصادی كه تاكنون در قالب مركانتلیسم، اقتصاد آزاد، اقتصاد كینزی و اقتصاد ماركسیستی مطرح گردیده در شرایط جدید اقتصاد ایران كه با مشكلات زیرساختی، فراساختی، زیرساختهای مناسب و تحریم ها مواجه شده، مقولهاقتصاد مقاومتی را وارد اقتصاد سیاسی كرده است. این تفكر اقتصادی بر اساس شرایط ایجاد شده زمانی به دنبال آن است كه از به هدر رفتن منافع و افزایش بهره وری را به عنوان ابزارهای اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات اقتصادی نماید. نظریه اقتصاد مقاومتی بر اساس راهبردی رهبر انقلاب برای برون رفت از بزرگترین پیچ تاریخی است. اقتصاد مقاومتی دو پیام اساسی برایمكانیسم تولید دارد به طوری كه تولید كنندگان داخلی به كیفیت و رضایت مشتری عنایت نمایند و مصرف كنندگان برای جلوگیری از خروج ارز، منابع مالی كشور، آسیب رسیدن به اقتصاد ایران، جلوگیری از بیكاری و حمایت از تولید ملی به خرید كالاهای داخلی مبادرت ورزند. اقتصاد مقاومتی پایه های استوار خود را بر روی دو عنصر لایتجزای اقتصادی یعنی تولید ملی و مصرف ملی بنیان نهاده است. اقتصاد مقاومتی بر آن است كه تبیین كند: زیبنده یك نظام نو بنیاد اسلامی نیست مدیران اقتصادی در تز تجاری واردات بیشتر از صادرات كالاهای نهایی را در كارنامه اقتصاد داشته باشند و برای واردات منافع خام را بفروشند و این امروابستگی و آسیب پذیری اقتصاد ایران را مضاعف می نماید. اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیام شفاف را برای سیاستگذاران دارد و آن تولید مبنی بر تفكر، سرمایه و كار ایرانی بدون اتكاء به درآمد منابع خام ولی متكی بر ثروت ملیبرآمده از منابع خام می باشد.

با ظهور انقلاب اسلامی، شکل جدیدی ازحکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومتی آن هم درمنطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخیزد.

با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی استکبار در زمینه های نظامی، تهاجمات به عرصه های دیگرکشیده شد. یکی از این عرصه ها که خصوصاً در سال های اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده است، عرصه اقتصادی است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلف به نوآوری و نظریه پردازی و الگو سازی در عرصه های جدید اقتصادی استهر کشوری که علم استکبار ستیزی را برپاکند، نیازمند چنین الگوهایی است. یکی ازاین مفاهیم اقتصاد مقاومتی است.

منابع و مآخذ:
1-اقتصاد مقاومتی، راهبردها و راهکارها،
 غفارپور، داوود و پورحاتم
2-استراتژی اقتصاد مقاومتی،  همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی 1391 ، انوش جعفری،مریم آهنگریطبقه بندی: اقتصــــــادی،  سلسله مباحث خاکریز اقتصادی، 
برچسب ها: اقتصاد مقاومتی، اثبات، سلسله مباحث خاکریز اقتصادی، مقاومت اقتصادی، رهبری و اقتصاد مقاومتی، تولید و اقتصاد مقاومتی،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 7 فروردین 1394 توسط میلاد یوسفی

بالای صفحه